Heftruckonderdelen Zoeken

Heftruckonderdelen Zoeken

Categorieën

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden van PartsDirect gevestigd te Almere. Versie: December 2010

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PartsDirect (hierna te noemen: “PD”) en een wederpartij (hierna te noemen: “Afnemer”) voorzover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

1.2. Op door PD gedane aanbiedingen en met PD gesloten overeenkomsten zijn geen algemene voorwaarden van anderen dan PD van toepassing, tenzij PD schriftelijk heeft verklaard met toepasselijkheid daarvan in te stemmen. Een dergelijke instemming brengt niet met zich mee dat andere algemene voorwaarden dan die van PD ook op andere aanbiedingen en overeenkomsten tussen PD en Afnemer van toepassing zijn.

2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomst

2.1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2. De inhoud van prijscouranten, folders, catalogussen, drukwerken e.d. en afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. binden PD niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van PD stelt de voorgaande buiten werking. De door PD gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3. Prijzen

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen genoemd in de prijslijst van PD geldig op de dag van levering.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, andere belastingen en heffingen, transportkosten en kosten van verzekering.

3.3. Indien voor PD de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, belastingen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van PD zijn gestegen, is PD gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen. Indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10% heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke aangetekend schrijven. De ontbinding dient in dat geval onverwijld na kennisneming door Afnemer van de prijsverhoging
te geschieden.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is de opgegeven overeengekomen prijs enkel gebaseerd op initieel substantieel gebruik van de te leveren zaken binnen Nederland. Indien het initiële substantiële gebruik van de geleverde zaken plaatsvindt buiten het service territorium van PD, is PD gerechtigd 10% van de overeengekomen prijs aanvullend in rekening te brengen. Met initieel substantieel gebruik in de zin van dit artikel wordt in ieder geval bedoeld het gebruik in het eerste jaar na levering.

4. Levering en risico

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn van PD, waaronder mede moeten worden begrepen de bedrijfsgebouwen, bedrijfsterreinen en andere plaatsen waar door PD te leveren zaken afgescheiden en voor verzending gereed liggen. Wanneer als leveringsconditie een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

4.2. De te leveren zaken worden vervoerd voor rekening en risico van Afnemer.

4.3. Zaken die Afnemer aan PD ter beschikking heeft gesteld in verband met onderhoud of reparatie blijven tijdens vervoer van en naar en verblijf bij PD voor risico van Afnemer.

4.4. PD heeft te allen tijde het recht genoegzame zekerheid van Afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen en eerst tot levering over te gaan nadat deze zekerheid is verstrekt. Tevens heeft PD het recht onder rembours te leveren.

4.5. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.6. De genoemde levertijd is slechts geldig indien alle betalingen tijdig gedaan zijn en de commerciële en/of technische bijzonderheden binnen 2 (twee) weken na ondertekening volledig bekend en duidelijk zijn. PD kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertragingsschade als gevolg van vertraging in de levering. Indien de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum als gevolg van een doen of laten door opdrachtgever is vertraagd wordt de leveringsdatum door PD aangepast en kenbaar gemaakt aan opdrachtgever. Een dergelijke aangepaste leveringsdatum zal dan als de
overeengekomen leveringsdatum gelden.

4.7. De levertijd gaat pas in nadat Afnemer alle gegevens, waarvan PD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan PD heeft verstrekt.

4.8. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van de overeenkomst door PD bestelde zaken. Indien buiten de invloedssfeer van PD vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat door PD bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd.

4.9. Indien tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst met zich meebrengen dat sprake is van een lange levertijd wordt de levertijd met die extra tijd verlengd.

4.10. Het is PD toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PD bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Overmacht

5.1. PD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat PD haar verbintenis had moeten nakomen.

5.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PD opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PD niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5.3. Indien PD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

6. Beëindiging

6.1. De vorderingen van PD op Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

* indien na het sluiten van de overeenkomst aan PD omstandigheden ter kennis komen die PD goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien PD Afnemer gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
* in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Afnemer;
* indien Afnemer anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is PD bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van Afnemer de hierdoor door PD geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan PD toekomende rechten.

7. Betaling

7.1. Betaling van trucks (objecten) en magazijnstellingen dient uiterlijk 2 dagen voor aflevering te geschieden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturen van service, onderdelen, verhuur en overige diensten / goederen dienen binnen 21 dagen te geschieden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. Na overschrijding van de betalingstermijn is PD gerechtigd de wettelijke handelsrente volgens artikel 6:119A BW + 2% opslag (vermogensschade) over het vervallen saldo in rekening te brengen.

7.3. Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn is Afnemer, na door PD tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een als redelijk geldende termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het geheel gevormd door hoofdsom en wettelijke handelsrente, onverminderd het recht van PD om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. Deze kosten omvatten het geheel aan door PD gemaakte kosten om betaling buiten rechte te verkrijgen, anders dan alleen een eenvoudige aanmaning, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

7.4. Overschrijding van de betalingstermijn door Afnemer geeft PD het recht, na voldoende te hebben aangemaand, de levering en/of werkzaamheden op te schorten.

7.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

7.6. PD is bevoegd om, in het geval haar Afnemer tevens haar Leverancier is en indien PD daar een concrete aanleiding voor ziet, een verrekening toe te passen bij de betaling van haar leveranciersverplichtingen. Daarvoor geldt dat de bedragen waarop PD aanspraak maakt onbetwist en vervallen zijn en dat PD op deze vorderingen minimaal eenmaal een schriftelijke aanmaning heeft verzonden, die Afnemer onweersproken onder zich heeft gehouden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De door PD geleverde zaken blijven het eigendom van PD totdat Afnemer alle verplichtingen welke volgend uit alle met PD gesloten overeenkomsten zijn nagekomen. Door PD afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van Afnemer is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is Afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

8.2. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Afnemer bevinden, behoudt PD zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde, die PD uit welken hoofde dan ook tegen Afnemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door PD geleverde zaken welke door Afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor PD haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

8.3. Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is PD gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of derden die de zaak voor Afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

8.4. Nadat PD zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer heeft weggehaald zal Afnemer worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van weghaling geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan Afnemer in rekening gebrachte bedrag. PD kan op het te crediteren bedrag in mindering brengen een bedrag terzake van waardevermindering wegens bijvoorbeeld beschadiging of veroudering en voor door PD gemaakte kosten.

8.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht PD zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

8.6. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan PD ter inzage te geven. Afnemer verplicht zich verder op eerste verzoek van PD:

* alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan PD op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW;
* de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn Afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door PD geleverde zaken te verpanden aan PD op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
* de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken herkenbaar te maken c.q. te houden, als zijnde het eigendom van PD;
* op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PD ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf;
* koper geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PD danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin PD haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PD zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

9. Montage; inbedrijfstelling

9.1. Indien is overeengekomen dat montage en inbedrijfstelling voor rekening van PD zal geschieden, zal Afnemer voor zijn rekening en risico:

* alle bijstand en medewerking aan PD en door PD ingeschakelde derden verlenen die voor het uitvoeren van het werk redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, waaronder het ter beschikking stellen van een verwarmde droge ruimte voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de toegang tot werkplaats, was- en kleedruimten;
* aan monteurs van PD kosteloos hulpkrachten, brandstof, smeermiddelen, energie, water en andere benodigde zaken en hulpmiddelen ter beschikking stellen;
* stellages, bakken, hef-, hijs-, en transportwerktuigen, ladders, montage hulpmateriaal en ander vergelijkbaar materiaal ter beschikking stellen voor zover deze voorhanden zijn bij Afnemer;
* er voor zorgdragen dat de monteurs van PD hun werkzaamheden onder normale omstandigheden onbelemmerd en ononderbroken kunnen aanvangen en voortzetten;
* alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen en andere voorzorgsmaatregelen nemen en handhaven;
* alle kosten en schade op eerste verzoek aan PD vergoeden indien aan het hiervoor bepaalde niet wordt voldaan.

9.2. Werkzaamheden die niet tot de montage en inbedrijfstelling behoren, zoals het aanbrengen van toevoerleidingen, grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerken en andere werkzaamheden van bouwkundige aard, alsmede demontage- en reparatiewerkzaamheden, vallen niet onder de werkzaamheden die PD dient uit te (laten) voeren en zijn voor rekening en risico van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. Indien en voorzover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van zaken is vereist, draagt Afnemer zelf en op zijn kosten zorg voor de verkrijging daarvan.

10. Kwaliteit; reclames

10.1. PD staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde werkzaamheden en verrichte reparaties overeenkomstig het bepaalde in de offerte, de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n), gedurende de daarin genoemde termijn(en) en onder de daarin genoemde voorwaarden, mits de zaken worden gebruikt op een normale en zorgvuldige wijze overeenkomstig de voorschriften van PD en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

10.2. Indien PD bij te leveren zaken informatie over de constructie, werking en behandeling daarvan heeft verschaft in de vorm van een handleiding of instructieboek, is Afnemer gehouden deze informatie te bestuderen en overeenkomstig het gestelde in de handleiding/het instructieboek te handelen. PD is niet aansprakelijk voor eventuele schade die had kunnen worden voorkomen indien was gehandeld overeenkomstig het bepaalde in de handleiding/het instructieboek.

10.3. Afnemer dient de zaken onmiddellijk na levering te controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken en tekorten, voordat hij tot gebruik van de zaken overgaat. Indien de zaken in gebruik zijn genomen, worden zij geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

10.4. Zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken dient Afnemer binnen 14 dagen na levering of – in geval van door PD verrichte (reparatie)werkzaamheden – binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk aan PD te melden.

10.5. Niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken dient Afnemer binnen 14 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering of – in geval van door PD verrichte (reparatie) werkzaamheden – binnen 3 maanden na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan PD te melden.

10.6. Indien (in geval van een tijdige en terechte reclame) een tekort of gebrek niet of slechts tegen voor PD onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, kan PD er ook voor kiezen om na overleg met Afnemer de prijs voor het geleverde te verminderen, welke vermindering met inachtneming van de bij het sluiten van de overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld.

10.7. Ook indien Afnemer tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en afname van geleverde zaken bestaan.

10.8. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan PD worden geretourneerd. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van Afnemer.

10.9. Met betrekking tot het ongedaan maken van gebreken of tekorten door PD gelden de volgende bepalingen:

* aanspraak op kwaliteit van de geleverde objecten kan eerst worden gemaakt indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen is nagekomen en het onderhoud c.q. reparaties conform fabrieksvoorschrift zijn uitgevoerd en de werkzaamheden zijn verricht door een door PD erkende technicus. Erkende technici zijn de PD servicemonteurs, monteurs van dealerbedrijven en monteurs van eigen fleetowners welke door PD zijn opgeleid. Het dagelijks onderhoud dient te worden uitgevoerd zoals omschreven in de bedieningshandleiding, welke bij elke machine wordt meegeleverd;
* afnemer kan geen aanspraak maken op herstel van gebreken of tekorten indien het apparaat onoordeelkundig, of oneigenlijk is gebruikt, danwel een niet voorgeschreven motorbrandstof of smeerolie is gebruikt (zie specificaties in de bediening en handleiding). 
* het herstel van gebreken of tekorten bestaat uit en beperkt zich uitsluitend tot herstel van die delen welke tengevolge van aanwijsbaar slecht materiaal, foutieve constructie of verkeerde uitvoering, onbruikbaar of beschadigd zijn. De betreffende onderdelen worden gratis gerepareerd, of indien reparatie niet meer mogelijk blijkt, vervangen door nieuwe fabrieksonderdelen. Onderhoudsonderdelen zoals bijvoorbeeld olie, filters of delen die naar aanleiding van een normaal slijtageproces vervangen moeten worden, worden normaal doorberekend. Vervangen onderdelen worden het eigendom
* van PD en dienen franco ter inspectie aan PD te worden opgestuurd c.q. ter beschikking te worden gesteld.
* het recht op schadevergoeding in enigerlei vorm, in het bijzonder winstderving, bedrijfsstagnatie of vergoeding van de direct of indirect voor de gebruiker als gevolg van de tekorten of gebreken ontstane kosten, is uitgesloten.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Voor gebreken in geleverde zaken is PD slechts aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

11.2. De aansprakelijkheid van PD, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PD beperkt tot € 25.000,-.

11.3. PD is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade. Rechtsvorderingen betreffende beweerdelijke vorderingen van Afnemer jegens PD dienen binnen één jaar na levering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. In geval van uitvoering van werkzaamheden vangt de in de vorige zin bedoelde termijn van één jaar aan na voltooiing van de werkzaamheden dan wel in dat geval nadat de huurovereenkomst is geëindigd.

11.4. PD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5. Bij het eventueel inschakelen van derden zal PD steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PD is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde
derden.

11.6. Afnemer vrijwaart PD tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door PD aan Afnemer geleverde zaken of voor Afnemer verrichte diensten voor
zover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot Afnemer niet voor rekening en risico van PD komt.

11.7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PD.

12. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten; rechten van derden

12.1. PD behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor op door PD of aan haar gelieerde vennootschappen gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen e.d., waaronder de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de auteurswet. Dit geldt ongeacht of daarvoor afzonderlijk kosten in rekening zijn gebracht.

12.2. Alle door PD verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. blijven eigendom van PD en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van PD niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht. Zij dienen op eerste verzoek aan PD te worden geretourneerd.

12.3. Indien PD zaken produceert op aanwijzingen en/of tekeningen en/of met behulp van matrijzen en/of vormen en dergelijke van Afnemer, garandeert Afnemer PD dat daarmee geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden wordt gemaakt. Afnemer vrijwaart PD voor aanspraken van derden terzake.

13. Wet Ketenaansprakelijkheid

13.1. Afnemer vrijwaart PD voor aanspraken van de fiscus en de bedrijfsvereniging uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid, met name voor het geval (onder) aannemers jegens de fiscus en de bedrijfsvereniging niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.

14. Geschilbeslechting; toepasselijk recht

14.1. Elk geschil tussen Afnemer en PD zal, bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Lelystad. PD blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

14.2. Op elke overeenkomst tussen PD en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

15. Adreswijzigingen

15.1. Afnemer is verplicht adreswijzigingen of wijzigingen in de tenaamstelling terstond schriftelijk aan PD door te geven. Aan Afnemer’s laatste bij PD bekende adres afgeleverde zaken worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.

16. Wijziging van de voorwaarden

16.1. PD is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. PD zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Zoek hier uw heftruckonderdeel